IT hráči A-Z

IT hráči východného Slovenska (A-Z)

Nie je pravda, že na východe nič nie je. Je tu skvelý IT SVET a preskúmať ho môžeš práve TU!

Vzdelávacia inštitúcia

<Enter category description>

Digital League o.z.

Vzdelávacia inštitúcia
Digital League je vzdelávací program pri ktorom účastníci programu pod dohľadom profesionálnych mentorov vyvíjajú reálny inovatívny produkt. Program umožní účastníkom zlepšiť si svoje zručnosti ako aj nadobudnúť praktické skúsenosti. Spoločnostiam zároveň ponúkame možnosť inovovať ich produkty alebo realizovať ich myšlienky. Témy, ktoré sú v rámci programu preklápané v reálne produkty získavame od spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach.

Local Cisco Networking Academy pri SOŠ Ostrovského Košice

Vzdelávacia inštitúcia
LCNA je skratka anglického výrazu Local Cisco Networking Academy. LCNA sú inštitúcie, ktoré sprostredkovávajú študentom v rôznych častiach sveta znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce. Väčšina LCNA pripravuje študentov na certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional). Každý z týchto programov je rozdelený na štyri semestre. Každý semester sa delí na moduly (môžeme si ich predstaviť ako lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie však prebieha v materinskom (v našom prípade v slovenskom) jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine.

Sapiente

Vzdelávacia inštitúcia
Sme občianskym združením, ktorého cieľom je prispieť k rozvoju modernej digitálnej spoločnosti. Zameriavame sa na oblasť digitálneho vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva s prioritou v regióne Košického kraja. Pripravujeme a podporujeme rôzne odborné a vzdelávacie aktivity, projekty, programy a iniciatívy.

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho

Vzdelávacia inštitúcia
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho situovaná v centre Košíc poskytuje študentom na výber rôzne zaujímavé odbory technického a informatického charakteru, ako- Technické lyceum-informatika, Mechatronika (spolupráca s firmou LVD Tornaľa), Obchodná akadémia, Elektrotechnika, Manažment regionálneho turizmu. V rámci vyššieho odborného štúdia odbory – strojárstvo - logistika a manažment v cestnej preprave.

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice

Vzdelávacia inštitúcia
Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole- informačné a sieťové technológie, reklamná tvorba, technické lýceum – inteligentné sysémy, technické lýceum – realitné maklérstvo, športový manažment. Na výber sú tiež študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania-mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského, Košice

Vzdelávacia inštitúcia
V školskom roku 2020/2021  študuje v škole 829  žiakov (údaj k 15.09.2020) v 29 triedach, z toho sú 3 triedy (81 žiakov) v duálnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu, ktoré škola poskytuje v spolupráci s  Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. (predtým T-SYSTEMS). Časť praktickej výučby v pomaturitnom štúdiu zabezpečujú odborníci z Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.. V škole, ktorej súčasťou je aj školský internát a školská jedáleň pracuje celkovo 102 interných zamestnancov.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Vzdelávacia inštitúcia
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi. 

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Poprad

Vzdelávacia inštitúcia
Stredná priemyselná škola Poprad už od roku 1964 pripravuje absolventov pre samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, výrobe, prevádzke a údržbe zariadení v súlade so zameraním podľa odboru na grafické systémy, mechatroniku, pozemné staviteľstvo, stavebný manažment, priemyselnú informatiku, informatické a telekomunikačné systémy, počítačové systémy, propagačnú grafiku a grafický a priestorový dizajn. Pripravuje študentov v týchto študijných odboroch: elektrotechnika - priemyselná informatika, elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy, elektrotechnika - počítačové systémy, mechatronika, staviteľstvo - architektúra a interiérový dizajn, staviteľstvo - pozemné staviteľstvo, staviteľstvo - stavebný manažment, propagačná grafika, dizajn - grafický a priestorový dizajn.

Stredná priemyselná škola, Snina

Vzdelávacia inštitúcia
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade ponúka študentom realizovať sa v rozličných zahraničných aj národných projektoch. Štúdium je v odboroch strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, staviteľstvo, grafický a priestorový dizajn.

Súkromné gymnázium FUTURUM

Vzdelávacia inštitúcia
FUTURUM sa profiluje ako IT a bilingválne gymnázium. Ich cieľom je byť modernou školou tohto storočia a umožniť študentom rásť nielen vo vedomostiach, ale aj v skúsenostiach a ľudskosti. Vedieme ich k rozvíjaniu nevyhnutných zručností ako komunikácia, prezentácia, riešenie konfliktov či zvládanie stresu. Nevynechávame otázky zdravého životného štýlu a pomoci druhým. Vďaka tomu sa zo študentov stávajú sebaistejší, cieľavedomejší, samostatnejší a proaktívni ľudia.

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice

Vzdelávacia inštitúcia
Súkromné gymnázium Dneperská ponúka zameranie na programovanie a informatiku | posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky | možnosť profilácie | účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch | spolupráca s vysokými školami a firmami

Technická univerzita Košice

Vzdelávacia inštitúcia
Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. Na deviatich fakultách TUKE študuje spolu takmer 10 000 študentov a pracuje viac ako 700 profesorov, docentov, asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vzdelávacia inštitúcia
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka informatické vzdelávanie v študijných programoch Informatika, Aplikovaná informatika, Analýza dát a umelá inteligencia a pripravuje tiež učiteľov akademického predmetu Informatika v kombinácií s inými predmetmi. Ústav informatiky realizuje výskum v oblasti teoretickej informatiky, počítačovej bezpečnosti a dátových a kognitívnych vied.
pracovné ponuky