Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2
04001 Košice
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka informatické vzdelávanie v študijných programoch Informatika, Aplikovaná informatika, Analýza dát a umelá inteligencia a pripravuje tiež učiteľov akademického predmetu Informatika v kombinácií s inými predmetmi. Ústav informatiky realizuje výskum v oblasti teoretickej informatiky, počítačovej bezpečnosti a dátových a kognitívnych vied.
Insert place content